VOORWAARDEN


-VERANTWOORD: LEFMETLIEFDE PROBEERT DE VERKOOP VERANTWOORD TE VERRICHTEN-


LEFMETLIEFDE WIL ZOVEEL MOGELIJK MENSEN BLIJ MAKEN MET DE LIEFHEBBENDE WOORDENSCHAT MÉT LEF. HIERVOOR PROBEREN WE DE VERKOOP VAN DE PRODUCTEN VERANTWOORD TE VERRICHTEN, ZODAT DIT NAAR IEDERS TEVREDENHEID GEBEURT. DIT MAKEN WE MOGELIJK DOOR AAN EEN AANTAL VOORWAARDEN TE VOLDOEN, ZIE DE ALGEMENE VOORWAARDEN.


©LEFMETLIEFDE

ALGEMEEN
DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN ZIJN VAN TOEPASSING OP ELK AANBOD VAN DE ONDERNEMER EN OP ELKE TOT STAND GEKOMEN OVEREENKOMST OP AFSTAND TUSSEN LEFMETLIEFDE EN DE AFNEMER (CONSUMENT OF ZAKELIJKE AFNEMER). TENZIJ LEFMETLIEFDE UITDRUKKELIJK SCHRIFTELIJK AKKOORD IS GEGAAN MET ANDERE VOORWAARDEN. AAN EVENTUELE OVEREENGEKOMEN UITZONDERINGEN KUNNEN GEEN RECHTEN VOOR TOEKOMSTIGE TRANSACTIES WORDEN ONTLEEND. VOORDAT DE OVEREENKOMST OP AFSTAND WORDT GESLOTEN, WORDT DE TEKST VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN AAN DE CONSUMENT BESCHIKBAAR GESTELD. INDIEN DIT REDELIJKERWIJS NIET MOGELIJK IS, ZAL VOORDAT DE OVEREENKOMST OP AFSTAND WORDT AFGESLOTEN, WORDEN AANGEGEVEN DAT DE ALGEMENE VOORWAARDEN BIJ DE ONDERNEMER ZIJN IN TE ZIEN EN OP VERZOEK VAN DE CONSUMENT ZO SPOEDIG MOGELIJK KOSTELOOS WORDEN TOEGEZONDEN. HET ACCEPTEREN VAN EEN AANBIEDING EN/OF HET DOEN VAN EEN BESTELLING HOUDT IN DAT DE KOPER DE TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE VOORWAARDEN AANVAARDT. IN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN ZIJN DE MEEEST VOORKOMENDE SITUATIES BESCHREVEN. INDIEN ZICH EEN SITUATIE TUSSEN LEFMETLIEFDE EN DE KOPER VOORDOET DIE NIET IN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN IS GEREGELD, DAN DIENT DEZE SITUATIE TE WORDEN BEOORDEELD NAAR DE GEEST VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN.

PRIJZEN EN AANBIEDINGEN
ALLE PRIJZEN OP DE WEBSITE ZIJN INCLUSIEF 21% BTW EN EXCLUSIEF VERZENDKOSTEN. ZOLANG DE OVEREENKOMST NIET TOT STAND IS GEKOMEN, IS LEFMETLIEFDE BEVOEGD DE PRIJZEN, AANBIEDINGEN EN ANDERE VOORWAARDEN TE WIJZIGEN. KOPERS KUNNEN GEEN RECHTEN ONTLENEN AAN PRIJZEN EN AANBIEDINGEN UIT HET (RECENTE) VERLEDEN. LEFMETLIEFDE KAN NIET AAN PRIJZEN OF AANBIEDINGEN WORDEN GEHOUDEN ALS DE KOPER REDELIJKERWIJS HAD KUNNEN BEGRIJPEN DAT DE PRIJS OF AANBIEDING, OFWEL EEN ONDERDEEL DAARVAN, EEN KENNELIJKE VERGISSING OF VERSCHRIJVING BEVAT.

VERZENDKOSTEN
DE VERZENDKOSTEN DIE BIJ VERZENDINGEN BINNEN NEDERLAND BIJ BESTELLINGEN IN REKENING WORDEN GEBRACHT BEDRAGEN €2,50 (BRIEFPOST TOT 2 KILO), €4,95 BIJ PAKKETTEN VAN BRIEVENBUSFORMAAT EN €6,95 BIJ OVERIGE PAKKETTEN. DE VERZENDKOSTEN VAN BRIEVENBUSPOST ZIJN AFHANKELIJK VAN HET GEWICHT EN DE GROOTTE VAN HET PAKKET. ALS DE KOPER MEERDERE ARTIKELEN BESTELT, BLIJFT DE HOOGTE VAN DE VERZENDKOSTEN GELIJK.

LEVERINGEN
LEFMETLIEFDE STREEFT ER NAAR OM ALLE BESTELLINGEN BINNEN 1-2 WERKDAGEN EDOCH UITERLIJK 3-4 WEKEN NA ONTVANGST VAN DE BETALING TE VERZENDEN, EEN BESTELLING ZAL ECHTER IN PRINCIPE ALTIJD BINNEN 3-4 WEKEN NA ONTVANGST VAN DE BETALING WORDEN VERSTUURD NAAR HET DOOR U OPGEGEVEN ADRES. ALS ARTIKELEN EEN LANGERE LEVERTIJD HEBBEN OF (TIJDELIJK) NIET GELEVERD KUNNEN WORDEN ZAL U BINNEN 3 WEKEN VIA E-MAIL HIERVAN OP DE HOOGTE WORDEN GESTELD. LEFMETLIEFDE IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR VERTRAGINGEN DIE WORDEN VEROORZAAKT DOOR POST- EN PAKKETBEZORGERS. LEFMETLIEFDE IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR WELKE SCHADE DAN OOK ALS GEVOLG VAN HET OVERSCHRIJDEN VAN DE AANGEKONDIGDE LEVERTERMIJNEN. LEFMETLIEFDE BETRACHT DE GROOTSTE ZORGVULDIGHEID BIJ HET IN ONTVANGST NEMEN VAN BESTELLINGEN EN HET VERZENDEN VAN BESTELDE ARTIKELEN. DESONDANKS KAN HET VOORKOMEN DAT EEN BESTELLING NIET OF ONVOLLEDIG WORDT GELEVERD. U DIENT DIT BINNEN 7 DAGEN NA ONTVANGST VAN DE ARTIKELEN TE MELDEN. DE LEVERING ZAL DAN EVENTUEEL OP KOSTEN VAN LEFMETLIEFDE WORDEN AANGEVULD OF OPNIEUW WORDEN GEDAAN.

BETALINGSMOGELIJKHEDEN
DE OVEREENKOMST TOT KOOP EN VERKOOP KOMT TOT STAND OP HET MOMENT DAT U HET AANBOD AANVAARDT EN VOLDOET AAN DE DAARBIJ GESTELDE VOORWAARDEN. ZOLANG ONTVANGST VAN DEZE AANVAARDING NIET PER E-MAIL IS BEVESTIGD, KAN DE KLANT DE OVEREENKOMST ONTBINDEN. HET VERSCHULDIGDE BEDRAG KAN WORDEN BETAALD VIA IDEAL. LEFMETLIEFDE ACCEPTEERT IDEAL BETALINGEN VAN NEDERLANDSE BANKEN.

RECLAMATIE & RETOURNEREN
LEFMETLIEFDE DOET ER ALLES AAN OM U EEN PERFECT PRODUCT TE LEVEREN. WIJ RADEN U AAN DE GELEVERDE ARTIKELEN ONMIDDELLIJK NA ONTVANGST TE INSPECTEREN. MOCHTEN DE BESTELDE ARTIKELEN NIET AAN UW VERWACHTINGEN VOLDOEN, DAN DIENT U ONS HIER ZO SNEL MOGELIJK PER E-MAIL VAN OP DE HOOGTE TE STELLEN. LEFMETLIEFDE ZAL DAN PROBEREN EVENTUELE PROBLEMEN OF KLACHTEN ALTIJD IN OVERLEG MET DE KOPER EN OP DE BEST MOGELIJKE MANIER OP TE LOSSEN. U HEEFT HET RECHT UW BESTELLING TOT 7 DAGEN NA ONTVANGST ZONDER OPGAVE VAN REDEN TE ANNULEREN. TIJDENS DE ZICHTTERMIJN VAN 7 DAGEN DIENT DE KOPER ZORGVULDIG OM TE GAAN MET DE ARTIKELEN EN DE VERPAKKING. KOPER ZAL HET PRODUCT SLECHTS IN DIE MATE UITPAKKEN OF GEBRUIKEN VOOR ZOVER DAT NODIG IS OM TE KUNNEN BEOORDELEN OF U HET PRODUCT WENST TE BEHOUDEN. U HEEFT NA ANNULERING NOGMAALS 7 DAGEN OM UW PRODUCT RETOUR TE ZENDEN. DE ARTIKELEN KUNNEN BINNEN HET ZICHTTERMIJN WORDEN GERETOURNEERD IN DE ORIGINELE VERPAKKING, ONDER TOEZENDING VAN EEN KOPIE VAN DE BETREFFENDE FACTUUR. U KRIJGT DAN HET VOLLEDIGE ORDERBEDRAG INCLUSIEF VERZENDKOSTEN GECREDITEERD. ENKEL DE KOSTEN VOOR RETOUR VAN U THUIS NAAR DE WEBWINKEL ZIJN VOOR EIGEN REKENING. INDIEN U GEBRUIK MAAKT VAN UW HERROEPINGSRECHT, ZAL HET PRODUCT MET ALLE GELEVERDE TOEBEHOREN EN -INDIEN REDELIJKERWIJZE MOGELIJK- IN DE ORIGINELE STAAT EN VERPAKKING AAN DE ONDERNEMER GERETOURNEERD WORDEN. OM GEBRUIK TE MAKEN VAN DIT RECHT KUNT U CONTACT MET ONS OPNEMEN VIA LEFMETLIEFDE@GMAIL.COM. WIJ ZULLEN VERVOLGENS HET VERSCHULDIGDE ORDERBEDRAG BINNEN 14 DAGEN NA AANMELDING VAN UW RETOUR TERUGSTORTEN MITS HET PRODUCT IN GOEDE ORDE RETOUR IS ONTVANGEN.

AANSPRAKELIJKHEID
IEDERE AANSPRAKELIJKHEID VAN LEFMETLIFDE, VAN PERSONEEL EN DE PRODUCTEN VAN LEFMETLIEFDE VOOR ALLE SCHADE, VAN WELKE AARD OOK, DIRECT OF INDIRECT, WORDT UITGESLOTEN. LEFMETLIEFDE IS EVENMIN AANSPRAKELIJK VOOR DE SCHADE DIE BIJ UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST DOOR DERDEN WORDT VEROORZAAKT. LEFMETLIEFDE AANVAARDT GEEN AANSPRAKELIJKHEID VOOR EVENTUELE SCHADE VOORTVLOEIEND UIT HET GEBRUIK VAN DE PRODUCTEN VAN LEFMETLIEFDE. DE AANSPRAKELIJKHEID VAN LEFMETLIEFDE IS STEEDS BEPERKT TOT MAXIMAAL HET BEDRAG VAN DE AANKOOPPRIJS VAN HET DESBETREFFENDE ARTIKEL. VOOR MISVERSTAAN, VERMINKINGEN, VERTRAGINGEN OF NIET BEHOORLIJK OVERKOMEN VAN BESTELLINGEN EN MEDEDELINGEN TEN GEVOLGE VAN HET GEBRUIK VAN INTERNET OF ENIG ANDER COMMUNICATIEMIDDEL IN HET VERKEER TUSSEN U EN LEFMETLIEFDE, DAN WEL TUSSEN LEFMETLIEFDE EN DERDEN, VOOR ZOVER BETREKKING HEBBEND OP DE RELATIE TUSSEN U EN LEFMETLIEFDE, IS LEFMETLIEFDE NIET AANSPRAKELIJK, TENZIJ ER SPRAKE MOCHT ZIJN VAN OPZET OF SCHULD VAN LEFMETLIEFDE.

OVERMACHT
LEFMETLIEFDE IS NIET GEHOUDEN TOT HET NAKOMEN VAN ENIGE VERPLICHTING JEGENS DE KOPER, ALS ZIJ DAARTOE WORDT GEHINDERD ALS GEVOLG VAN EEN OMSTANDIGHEID DIE NIET IS TE WIJTEN AAN SCHULD, EN NOCH KRACHTENS DE WET, EEN RECHTSHANDELING OF IN HET VERKEER GELDENDE OPVATTINGEN VOOR ZIJN REKENING KOMT. ONDER OVERMACHT WORDT IN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN VERSTAAN, NAAST HETGEEN DAAROMTRENT IN DE WET EN JURISPRUDENTIE WORDT BEGREPEN, ALLE VAN BUITENKOMENDE OORZAKEN, VOORZIEN OF NIET VOORZIEN, WAAROP LEFMETLIEFDE GEEN INVLOED KAN UITOEFENEN, DOCH WAARDOOR LEFMETLIEFDE NIET IN STAAT IS ZIJN VERPLICHTINGEN NA TE KOMEN. LEFMETLIEFDE HEEFT OOK HET RECHT ZICH OP OVERMACHT TE BEROEPEN INDIEN DE OMSTANDIGHEID DIE (VERDERE) NAKOMING VAN DE OVEREENKOMST VERHINDERT, INTREEDT NADAT GEBRUIKER ZIJN VERBINTENIS HAD MOETEN NAKOMEN. ALS DE PERIODE WAARIN DE OVERMACHT ZICH VOORDOET LANGER IS DAN TWEE MAANDEN HEEFT ZOWEL U ALS LEFMETLIEFDE HET RECHT DE OVEREENKOMST, ZONDER ENIGE VERPLICHTING TOT HET BETALEN VAN SCHADEVERGOEDING, VAN DE KOOP TE ONTBINDEN.

PRIVACY
LEFMETLIEFDE RESPECTEERT DE PRIVACY VAN ALLE GEBRUIKERS VAN HAAR SITE EN DRAAGT ER ZORG VOOR DAT DE PERSOONLIJKE INFORMATIE DIE U ONS VERSTREKT, VERTROUWELIJK WORDT BEHANDELD. PERSOONSGEGEVENS WORDEN GEBRUIKT VOOR DE AFHANDELING VAN DE BESTELLING. NAAST HET UITVOEREN VAN DE BESTELLINGEN ZULLEN DE GEGEVENS, UITSLUITEND NA TOESTEMMING, WORDEN GEBRUIKT VOOR HET REALISEREN VAN MARKETINGDOELEINDEN EN HET ONDERHOUDEN VAN DE KLANTRELATIE. DE GEGEVENS WORDEN NIET AAN DERDEN TER BESCHIKKING GESTELD, TENZIJ DEZE PARTIJ BETROKKEN IS BIJ HET VERVAARDIGEN OF UITVOEREN VAN DE BESTELLING. U HEBT HET RECHT DE GEGEVENS DIE WIJ HEBBEN IN TE ZIEN, TE WIJZIGEN EN/OF TE LATEN VERWIJDEREN. BIJ DERGELIJKE VERZOEKEN OF VRAGEN KUN JE CONTACT MET ONS OPNEMEN VIA LEFMETLIEFDE@GMAIL.COM OF VIA CONTACT.

COPYRIGHT
OP ALLE UITGAVEN VAN LEFMETLIEFDE, ZOWEL OFF- ALS ONLINE RUST COPYRIGHT EN BEELDRECHT. DE TEKSTEN, ILLUSTRATIES EN BEELDEN VAN LEFMETLIEFDE ZIJN AUTEURSRECHTELIJK BESCHERMD EN EIGENDOM VAN DE ONDERNEMER. MOCHT JE TEKSTEN OF BEELDEN WILLEN GEBRUIKEN, NEEM DAN CONTACT OP VIA LEFMETLIEFDE@GMAIL.COM.

BEDRIJFSGEGEVENS
LEFMETLIEFDE
KVK NUMMER: 75288559
BTW ID: NL001866946B93
E-MAIL: LEFMETLIEFDE@GMAIL.COM
INSTAGRAM: @LEFMETLIEFDE
FACEBOOK: LEFMETLIEFDE(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2019 - 2023 Lefmetliefde | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel